Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

przy parafii św. Kazimierza Królewicza

 

 Plik:Herb KSM.png – Wikipedia, wolna encyklopedia

Godło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

 

   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające młodych katolików świeckich w wieku 14-30 lat, działające na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących przed II wojną światową częścią Akcji Katolickiej, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej. Wspólnota ta w pełni posiada prawną osobowość kościelną i cywilną. 

   KSM zostało powołane podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934, na którym postanowiono ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Obie organizacje prowadząc działalność religijną, kulturalnooświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową” szybko przyciągnęły w latach trzydziestych rzesze nowych członków. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obie organizacje liczyły ich łącznie ponad 250 tysięcy.

  Po zakończeniu II wojny światowej komunistyczne władze PRL odmówiły ponownej rejestracji KSMM poza terenem archidiecezji poznańskiej i krakowskiej oraz KSMŻ na terenie całego kraju. Ostatecznie 7 lutego 1953 zdelegalizowano również KSMM a członków organizacji działających w podziemiu represjonowano. Najdotkliwsze represje dotknęły członków KSMM – Michała Kowalika i Edwarda Chachlicę, których w procesie Kurii Krakowskiej skazano 27 stycznia 1953 na karę śmierci. Wyroki te zamieniono później na dożywocie a skazani opuścili więzienie na mocy amnestii w roku 1956. Pomimo delegalizacji organizacje kontynuowały swoją podziemną działalność. Spotkania członków organizacji prowadził m.in. ks. kard. Karol Wojtyła – wcześniejszy asystent KSMM w Niegowici, a następnie w parafii św. Floriana w Krakowie.
   Reaktywacji związków dokonała 10 października 1990 Konferencja Episkopatu Polski wydając dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską i nadając jej osobowość prawną kościelną. 12 lutego 1993 dokonano rejestracji stowarzyszenia KSM nadając mu również osobowość prawną cywilną.


   Struktura Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezjach.

   Najwyższą władzę w diecezji sprawuje Zarząd Diecezjalny, a także Komisja Rewizyjna, wybierana co dwa lata podczas Zjazdu Diecezjalnego. W podejmowaniu najważniejszych decyzji pomocą służą również prezesi oddziałów parafialnych. W parafiach funkcjonują oddziały stowarzyszenia, na czele których występuje kierownictwo - prezes, sekretarz, ich zastępcy oraz skarbnik. Opiekę duchową nad młodymi sprawuje ksiądz asystent oddziału.


Zarząd naszego Oddziału:

Ksiądz Asystent- Ks. Piotr Magiera

Prezes- Oliwia Ubowska
Z-ca Prezesa- Aleksandra Kaszuba
Skarbnik- Marcin Murawski
Sekretarz- Błazej Balukiewicz
Z-ca Sekretarza- Zuzanna Oberman


Symbolika:


   Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle. Kolor żółty symbolizuje Kościół katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą. KSM ma również swoje zawołanie i hymn. Patronami stowarzyszenia są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.

 

Hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
(Układ nawiązuje do tekstu Roty)


Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)